Discriminarea directă

Este acțiunea prin care unele persoane sunt tratate diferit în comparație cu alte persoane, în mod nejustificat, datorită unor caracteristici (de exemplu: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavotizată, orice alt criteriu).Acest tratament are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Tipurile de tratament pot fi:
-O deosebire
Exemplu: salariul acordat de către un angajator unei salariate femei este mai mic decât cel acordat unu salariat bărbat în condiții echivalente de vechime și muncă;
-O excludere
Exemplu: un copil infectat cu HIV nu este primit în școală să studieze datorită acestui fapt
-O restricție
Exemplu: interzicerea accesului într-un loc public a persoanelor de etnie rromă
-O preferință
Exemplu: impunerea condiției de vârstă maximă la angajare

Discriminare indirectă

Aceasta survine atunci când o prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră dezavantajează anumite persoane pe baza criteriilor prevăzute de cadrul legal, cu excepția cazurilor în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere ale acelui scop sunt adecvate și necesare.
De asemenea, discriminarea indirectă poate fii descrisă ca fiind un comportament activ sau pasiv, care prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat, supune la un tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate față de altele care se află în situații comparabile.

Exemplu: solicitarea studiilor cu bacalaureat pentru ocuparea unor locuri de muncã care au ca obiect curãțenia spațiilor publice

Hărțuirea

Este o formă de discriminare manifestată printr-un comportament pe baza unui criteriu prevăzut de lege, care duce la crearea unui cadru ostil, degradant ori ofensiv.

Exemplu: adresarea de către angajator a unor cuvinte jignitoare față de un angajat de sex opus

Victimizarea

Orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în instanță sau la instituțiile competente, cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.

Exemplu: concedierea unui angajat ca urmare a plângerii acestuia față de faptele discriminatorii ale angajatorului

Discriminarea multiplă

Aceasta apare când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferențiat, într-o situație egală, pe baza a două sau mai multe criterii de discriminare.

Exemplu: Anunț de angajare: „angajãm manichiuristă în vârstã de pânã la 35 de ani, femeie, exclus rromii

Dispoziția de a discrimina

Este tot o formă de discriminare și se înțelege ca fiind un ordin primit de o persoană sau un grup de persoane de la o altă persoană sau grup de persoane pentru a discrimina.

Exemplu: Proprietarul unui club a solicitat angajaților sãi, care aveau în atribuție supravegherea accesului în club, sã nu permitã intrarea persoanelor de etnie rromã.

Dacă vă regăsiți într-o situație discriminatorie sau sunteţi implicați într-un conflict generat de criterii discriminatorii, medierea reprezintă o alternativă eficientă de prevenire ori soluționare pe cale amiabilă.