Medierea reprezintă o modalitate de soluționare alternativă a unui conflict între două sau mai multe părți, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate, cu liberul consimțământ al părților.

Medierea poate fi apelată înainte, în timpul sau după finalizarea unui proces și permite părților să solicite suspendarea judecății pe durata medierii, convenind să soluționeze pe această cale orice conflicte în materie civilă, de familie, în materie penală, comercială, precum și în alte materii, în condițiile prevăzute de prezenta lege (vezi mai multe în pagina Procedura de mediere).

  

Mediere divort / Medierea în dreptul familiei

Pot fi rezolvate prin mediere neîntelegerile dintre soți privitoare la continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor și orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

Conform legii în vigoare, acordurile de mediere încheiate între părți, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exercițiul drepturilor părintești, contribuția părților la întreținerea copiilor și stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.
De asemenea, înțelegerea soților cu privire la desfacerea căsătoriei și la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului se depune de către părți la instanța competentă să pronunțe divorțul.

Avantajele apelării la mediere în cazurile de familie țin de natura profund afectivă a conflictului specific și efectele potențiale asupra relației dintre soți, asigurând din această perspectivă un cadru sigur, confortabil și propice găsirii celei mai bune soluții, urmărind în funcție de caz și interesele și nevoile copiilor prin minimizarea șanselor de afectare emoțională a acestora.

 

Medierea în conflicte de muncă

În cazul conflictelor de muncă, medierea poate fi apelată atât în spețe ce privesc aspecte legate de continuarea, încetarea sau derularea unui contract individual de muncă, de contractele colective de muncă cât și în cele ce țin de conflictele care apar între colegi sau departamente.

Cele mai multe conflice de muncă sunt generate de convingerea angajaților că societatea le-a încălcat drepturi importante, dintre cele ocrotite de lege. Medierea este în fapt o negociere asistată și facilitată de către un mediator neutru, în condiții de confidențialitate, care are drept scop încheierea unui acord care să satisfacă toate părțile aflate în conflict.

Medierea conflictelor de muncă poate interveni atât în faza extraprocesuală ( înaintea declanșării unui proces în fața instanțelor de judecată) cât și în etapa procesuală (după ce s-au formulat cereri de chemare în judecată și apeluri ).

 

Medierea în litigii comerciale

Medierea comercială poate începe prin inițiativa ambelor părți, care se prezintă voluntar la mediator sau îndrumați de o instanță de judecată, iar mediatorul este un profesionist instruit adecvat în acest sens.

Cauze comerciale care se pot media, conform legislatiei in vigoare, sunt cele ce privesc aspecte precum executarea contractelor, interpretarea clauzelor contractuale, rezilierea contractelor, pretențiile comerciale izvorâte din neexecutarea sau executarea cu întârziere a contractelor, conflictele între angajați, angajat și angajator etc., orice situație conflictuală generată în derularea contractelor de natură comercială, conflictele ivite între societățile comerciale partenere, conflictele apărute în interiorul acestora, precum și conflicte apărute între societăți comerciale, persoane juridice și persoane fizice (în calitate de beneficiari, prestatori, etc) și contractele comerciale în derulare, dar și contractele ajunse la finalul executării lor și asupra cărora există neîntelegeri.

Avantajele apelării la mediere în spețe comerciale sunt date de însăși principiile de bază ale profesiei, precum condifențialitatea informațiilor din cadrul procedurii de mediere, obiectivitatea și imparțialitatea cu care mediatorul trateaza conflictual, având astfel în vedere asigurarea găsiri unei soluții de tip câștig-câștig.

Prin natura acestei modalități de soluționare alternativă, relația dintre părți nu este afectată, precum ar fi fost în cazul unui proces în instanţă, păstrându-se astfel legăturile de afaceri, renumele și tradiția comercială.

 

Medierea în cazuri de malpraxis

Prin intermediul medierii pot fi soluționate conflictele privind cazurile de malpraxis, reprezentând acele situații în care poate fi angajată răspunderea profesională.În domeniul răspunderii profesionale se pot soluționa prin mediere conflictele în care se angajează răspunderea profesională a celui care a prestat serviciul, cazurile de malpraxis (profesii liberale: medic, farmacist, notar, avocat, expert, auditor, mediator, contabil etc).

Cel mai cunoscut și întâlnit caz de malpraxis este malpraxisul medical – eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, care implică răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice, după caz.

Medierea reprezintă o soluție simplă și accesibilă atât pacienților cât și cadrului medical, asigurând un cadru de dialog eficient, îndrumat de mediator care încearcă să creeze un climat de comunicare, în care medicul și pacientul au oportunitatea de a vorb,i de a se asculta unul pe altul.În cazul unei decizii privind existența unei culpe medicale, cazul se va rezolva prin mediere sau în instanță. De regulă, este implicat și asiguratorul profesional al medicului, care poate fi plătitorul daunelor materiale și/sau morale.

 

Medierea în cazuri de discriminare

Mediatorul Anamaria Panfile, prin prisma celor peste 12 ani de experiență în cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii ca Membru în Colegiu Director (experienta personala) asigură îndrumarea corectă către soluția optimă în orice caz de discriminare și prin procedura de mediere, fiind specializată în prevenirea, analiza și combatarea faptelor de discriminare.

 

Medierea în plângeri/sesizări la ANPC

Cadrul legislativ din România privind medierea și organizarea profesiei de mediator permite desfășurarea activității și în domeniul protecției consumatorilor.

 

Medierea în cazuri de partaj/succesiuni

Procesul de mediere condus de mediator, urmând pașii specifici, poate crea cadrul necesar ca părțile implicate în conflict să poată comunica pentru a ajunge la un acord cu privire la sistarea stării de indiviziune în care se află.

Părțile pot fi asistate de avocații lor în cadrul sedinței de mediere, având un plus de siguranță ca interesele și drepturile lor sunt respectate.

Medierea poate fi apelată în cazuri de partaj între (foști) soți în proces de divorț sau în situații de partaj succesoral.
În ambele cazuri de partaj, odată ce părțile ajung la o soluție reciproc acceptabilă, aceasta este consemnată într-un acord de mediere semnat de către părți și mediator. Cu acordul de mediere părțile se prezintă pentru finalizarea formalităților legale:

  • la notar – pentru autentificarea notarială a acordului sau pentru transpunerea lui într-un act autentic de partaj, în funcție de situația concretă;
  • la instanța de judecată – fie în cadrul unui proces deja început, fie pentru a încuviința acest acord printr-o hotărâre de expedient, după ce procedează, conform legii, la verificarea legalității acordului de mediere prezentat de părți.
Medierea în spețe penale

Se poate apela la mediere în cazul infracțiunilor pentru care împăcarea părților înlătură răspunderea penală. În aceste cazuri este posibilă recuperarea prejudiciului înainte de definitivarea procesului penal, prin punerea în executare a acordului de mediere. În cazul în care inculpatul, în urma acordului de mediere, acoperă prejudiciul cauzat, beneficiază de circumstanțe atenuante.

Infractiunile în cazul cărora se poate recurge la mediere și a căror răspundere penală se înlătură prin retragerea plângerii prealabile sau prin împăcarea părților sunt expres prevazute în Codul penal și privesc aspecte legate de vătămarea corporală, violarea de domiciliu, seducția, furtul, abuzul, distrugerea, tulburarea de posesie și a folosinței, abandonul de familie și nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului.